GDPR

Čtěte, jak nakládáme s vašimi údaji podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů

Přístup na webové stránky

Webové stránky bestofrealty.cz (dále jen „Webové stránky“) provozuje společnost BEST OF REALTY, s.r.o., registrovaná a působící podle zákonů České republiky, IČ: 26773643, se sídlem Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1, Česká republika (dále jen „BOR“). V souvislosti s přístupem na Webové stránky nejste povinni poskytnout BOR své osobní údaje, ani např. elektronickou adresu.

Pokud nás budete kontaktovat za použití kontaktních údajů umístěných na Webových stránkách, či při případné komunikaci mezi vámi a BOR získá společnost BOR z povahy věci vaše kontaktní údaje, pak je BOR nepoužije k jinému účelu než k případné komunikaci s vámi.

Osobní údaje uživatelů

BOR zájemcům umožňuje: přihlásit developerský projekt, objednat prezentaci v tištěné publikaci (ročence), objednat vstupenky na galavečer, objednat publikaci, a to elektronickou cestou; přihlašovatelům/zájemcům o výše uvedené bude potvrzení o přijetí přihlášky/objednávky distribuováno na zadanou e-mailovou adresu. Podmínkou pro: přihlášení do soutěže, objednání prezentace, objednání vstupenek na galavečer, objednání publikace, je sdělení těchto údajů: název firmy, jméno a příjmení kontaktní osoby, telefonní číslo a e-mailová adresa. Všechna osobní data uvedená při přihlášení projektu nebo objednávání výše uvedeného budou použita pouze pro potřebu vzájemného obchodního vztahu po dobu existence aktuálního ročníku soutěže.

Pro získání souhlasu s přihlášením projektu, objednání prezentace v tištěné publikaci, objednání vstupenek, objednání publikace, BOR požaduje vyplnění elektronického formuláře představujícího projekt přihlašovaný do soutěže/ vyplnění konkrétní objednávky. Žadatel v takovém případě do formuláře uvádí své identifikační a kontaktní údaje.

Osobní údaje týkající se identifikovatelných fyzických osob podléhají ochraně podle příslušných právních předpisů upravujících nakládání s osobními údaji, zejména podle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – toto nařízení č. 2016/679 dále jen jako „General Data Protection Regulation“ nebo jen jako „GDPR“.

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů Vám podáváme následující informace:

1. Správce
Osobou zodpovědnou za zpracování osobních údajů uvedených ve vaší žádosti, tj. správcem těchto vašich osobních údajů, je BEST OF REALTY, s.r.o., registrovaná a působící podle zákonů České republiky, IČ: 26773643, se sídlem Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1, Česká republika (dále jen „BOR“)

2. Zpracovávané osobní
údaje Jsou údaje, které jste uvedl/a v přihlášce projektu, nebo konkrétní objednávce – tj. název firmy/instituce, kontaktní adresa, e-mail, telefonní číslo, jména a příjmení účastníků (dále jen jako „Předmětné údaje“).

Pokud jste v přihlášce uvedl/a též osobní údaje jiných osob – tj. jména a příjmení, než jste vy, pak prohlašujete, že údaje těchto jiných osob jste do formuláře uvedl/a s jejich výslovným souhlasem a s tím, že tyto osoby se seznámily s podmínkami zpracování jejich osobních údajů uvedených v této části a s informacemi uvedenými v části „Poučení o právech“.

3. Doba, po kterou jsou zpracovávány Předmětné údaje
Údaje jsou zpracovávány po dobu 12 měsíců.

4. Účel a způsob zpracování Předmětných údajů
• vyhodnocení přihlášek Správcem;
• přijetí rozhodnutí Správcem, zda zájemci bude či nebude potvrzena přihláška do soutěže, nebo konkrétní objednávka;
• evidence zájemců z bestofrealty.cz.

5. Právní důvod zpracování
Předmětných údajů Právním důvodem zpracování Předmětných údajů je souhlas žadatele s jejich zpracováním. Poskytnutí Předmětných údajů BOR a udělení souhlasu s jejich zpracováním není právní povinností žadatele, tj. je zcela na dobrovolné bázi a záleží jen na uvážení žadatele. Souhlas se zpracováním Předmětných údajů je žadatel oprávněn odvolat.

Důsledkem odvolání souhlasu je likvidace Předmětných údajů.

6. Zpracovatel, další příjemci
Vyřizování agendy spojené s přihlášením projektu příslušným žadatelům vyřizují odborní pracovníci BOR. Jsou to tedy odborní pracovníci BOR, kdo má přístup k Předmětným údajům.

7. Ostatní
Chcete-li BOR podat podnět týkající se zpracování Předmětných údajů, prosím, využijte následující kontakt: [email protected].

Máte též právo podat stížnost k dozorovému orgánu v oblasti ochrany osobních údajů. Tímto orgánem je Úřad na ochranu osobních údajů se sídlem v Praze, www.uoou.cz.

BOR zpracovává Předmětné údaje způsobem, který má zajistit jejich náležité zabezpečení a ochranu s přihlédnutím k dosaženému stupni rozvoje v oblasti technologií, zejména v oblasti IT a elektronické komunikace. Náležitého zabezpečení a ochrany Předmětných údajů je docíleno pomocí technických a organizačních opatření, jejichž účelem je zabránit úniku, ztrátě, zničení anebo poškození Předmětných údajů.

8. Vaše práva
Prosím, věnujte též pozornost upozornění na vaše práva, která Vám podle GDPR náleží v souvislosti se zpracováním Předmětných údajů, a jež jsou uvedena pod odkazem „Poučení o právech“.

Cookies

Podobně jako většina webových stránek, i tyto Webové stránky ukládají na zařízení uživatelů vstupujících na Webové stránky soubory, obecně nazývané cookies.

Typy souborů cookies používaných na těchto stránkách

Název Důvod Poskytovatel Vypršení
_cfduid K identifikaci důvěryhodného webového provozu. Cloudflare 1 rok
_ga, _gat, _gid Měření chování návštěvníků a jejich odlišení. Google Analytics 2 roky, 2x 1 den
ads/ga-audiences Remarketing Google Ads Session
PHPSESSID Zachová stav relace uživatele v rámci požadavků na stránku. bestofrealty.cz Session
_hjRecordingEnabled K identifikaci návštěvníka a optimalizaci webu. HotJar SessionCo jsou cookies?
Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si Webové stránky pamatují úkony a nastavení, které na nich uživatelé provedli, takže uživatelé tyto údaje nemusí zadávat opakovaně.

Jaké cookies používají Webové stránky?
Jsou to cookies například pro zachování přepnutí zobrazení z mobilních zařízení do PC verze webu a další cookies pro zachování preferencí uživatelů při prohlížení těchto Webových stránek (např. zvolený jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje poté uživatelé nemusí zadávat znovu. Dále tyto Webové stránky používají cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a BOR nemá přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Souhlas s ukládáním cookies
Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto Webových stránek uživatel souhlasí s ukládáním souborů cookies. Použití cookies může uživatel omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče.

Informace o nastavení konkrétního prohlížeče jsou dostupné na uvedených adresách:
Internet Explorer / Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
Safari

Poučení o právech

Poučení o právech dle zákona č. 101/2000 Sbírky zákonů České republiky, o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen jako „ZOOÚ“) Potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o mých právech v souvislosti se zpracováním Mých osobních údajů, a to podle ustanovení § 12 a 21 ZOOÚ. Jsem též seznámen/a se skutečností, že tyto normy mají být účinné do 25. května 2018.

Poučení o právu na přístup k osobním údajům. Mám právo požádat Zpracovatele, popřípadě přímo Správce, o poskytnutí informace o zpracování Mých osobních údajů, která mi bude bez zbytečného odkladu předána. Obsahem informace bude vždy sdělení o (i) účelu zpracování Mých osobních údajů, (ii) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, (iii) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do mých práv a oprávněných zájmů, a (iv) příjemci, případně kategoriích příjemců. Za poskytnutí informace je Správce, popřípadě za správce Zpracovatel oprávněn požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Poučení o dalších právech. Zjistím-li nebo budu-li se domnívat, že Správce nebo Zpracovatel provádí zpracování Mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Mé osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu (i) požádat Správce nebo Zpracovatele o vysvětlení, nebo (ii) požadovat, aby Správce nebo Zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Mých osobních údajů. Jestliže bude moje žádost shledána oprávněnou, Správce nebo Zpracovatel neprodleně odstraní závadný stav. Pokud Správce nebo Zpracovatel žádosti nevyhoví, mohu se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Poučení o právech dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – toto nařízení č. 2016/679 dále jen jako „General Data Protection Regulation“ nebo jen jako „GDPR“. Potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o mých právech v souvislosti se zpracováním Mých osobních údajů, a to v intencích ustanovení článku 13, 15-22 a 34 GDPR. Jsem též seznámen/a se skutečností, že tyto normy jsou účinné od 25. května 2018.

Zejména pak jsem si vědom/a toho, že:
— podle článku 13 GDPR:
mám právo požadovat od Správce přístup k Mým osobním údajům,
mám právo požadovat opravu nebo výmaz Mých osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů,
mám právo podat stížnost u dozorového úřadu,
poskytnutí Mých osobních údajů Správci není ani zákonným ani smluvním požadavkem, tedy nemám povinnost Mé osobní údaje Správci poskytnout, a byl/a jsem též poučen/a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů (viz bod 11 v části „Obsah souhlasu se zpracováním mých osobních údajů“),

— podle článku 15 GDPR — právo na přístup k Mým osobním údajům:
mám právo získat od Správce potvrzení, zda Mé osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, mám právo získat přístup k Mým osobním údajům a k následujícím informacím: a) účely zpracování; b) kategorie dotčených osobních údajů; c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým Mé osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích; d) plánovaná doba, po kterou budou Mé osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; e) existence práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz Mých osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování; f) právo podat stížnost u dozorového úřadu; g) veškeré dostupné informace o zdroji Mých osobních údajů, pokud nebyly získány přímo ode mne; h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro mne.
mám právo na poskytnutí kopie Mých osobních údajů zpracovávaných Správcem. Za další kopie mi Správce může účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže podám žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud nepožádám o jiný způsob.

— podle článku 16 GDPR – právo na opravu Mých osobních údajů:
mám právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se mě týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování mám právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

— podle článku 17 GDPR – právo na výmaz Mých osobních údajů:
mám právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal Mé osobní údaje, pokud je dán jeden z těchto důvodů: a) Mé osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; b) odvolal/a jsem tento souhlas se zpracováním Mých osobních údajů, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; c) vznesl/a jsem námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo jsem vznesl/a námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR; d) Mé osobní údaje byly zpracovány protiprávně; e) Mé osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na Správce vztahuje. to, co je uvedeno pod bodem h) výše, se neuplatní, pokud je zpracování Mých osobních údajů nezbytné: a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace; b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na Správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, pokud by jím byl Správce pověřen; c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví; d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 GDPR; e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

— podle článku 18 GDPR — právo na omezení zpracování Mých osobních údajů:
mám právo na to, aby Správce omezil zpracování v kterémkoli z těchto případů: a) pokud bych popíral/a přesnost Mých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost Mých osobních údajů ověřit; b) zpracování je protiprávní a já bych odmítl/a výmaz Mých osobních údajů a žádal/a bych místo toho o omezení jejich použití; c) Správce již Mé osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, avšak já bych je požadoval/a pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d) vznesl/a—li bych námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad mými oprávněnými důvody.
pokud bylo zpracování omezeno podle bodu j) výše, mohou být tyto Mé osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s mým souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého jejího členského státu.

— podle článku 19 GDPR — oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu Mých osobních údajů nebo omezení zpracování:
Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly Mé osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy Mých osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce mne informuje o těchto příjemcích, jen pokud to budu požadovat.

— podle článku 21 GDPR – právo vznést námitku:
mám z důvodů týkajících se mé konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Mých osobních údajů, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce Mé osobní údaje dále nebude zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad mými zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
mohu uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.

— podle článku 22 GDPR – Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování:
mám právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro mě právní účinky nebo se mě obdobným způsobem významně dotýká. To neplatí, pokud je rozhodnutí: a) nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi mnou a Správcem; b) povoleno právem Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na Správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu mých práv a svobod a oprávněných zájmů; c) založeno na mém výslovném souhlasu.

— podle článku 34 GDPR – oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů
Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení Mých osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro má práva a svobody, má Správce povinnost mi toto porušení bez zbytečného odkladu oznámit.
Oznámení podle předchozího bodu q) se však nevyžaduje, je-li splněna kterákoli z těchto podmínek: a) Správce zavedl náležitá technická a organizační ochranná opatření a tato opatření byla použita, zejména taková, která činí tyto Mé osobní údaje nesrozumitelnými pro kohokoli, kdo není oprávněn k nim mít přístup, jako je například šifrování; b) Správce přijal následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko pro má práva a svobody podle bodu q) výše se již pravděpodobně neprojeví; c) vyžadovalo by to nepřiměřené úsilí.