Etický kodex účastníků a odborné poroty soutěže („Desatero“)

Soutěž Best of Realty, včetně rozhodování v rámci ní, se uskutečňuje v souladu s následujícími zásadami a principy, které mají za cíl posilovat transparentnost, objektivnost a prestiž soutěže:


  1. Soutěž je zásadně apolitická.

  2. Nebudou přijímány dary a uzavírány sponzorské či obdobné smlouvy s osobami, které jsou přímo zapojeny do developerské činnosti nebo jsou soutěžícími v rámci ročníku.

  3. Soutěže se mohou účastnit pouze soutěžící a projekty, které pomáhají ke kladnému vnímání kategorie, které se účastní.

  4. Porota soutěže je tvořena odborníky z řad významných osobností nemovitostního trhu, uznávaných ve svém oboru, s dostatečnou kvalifikací pro rozhodování v jednotlivých kategoriích soutěže.

  5. Projekty, nominace ve všech kategoriích a zejména vítěze neurčuje organizátor soutěže, ale odborná porota. Ta se osobně schází minimálně při třech časově oddělených kolech hlasování.

  6. Při hodnocení jednotlivých zúčastněných projektů a soutěžících vychází odborná porota z multikriteriálního posouzení projektů a bere v úvahu např. jejich architektonickou, stavebně technickou a komerční kvalitu, udržitelnost, ESG principy, inovativnost a hodnotu, kterou přinášejí investorům a společnosti.

  7. Porotci soutěže jsou povinni hlasovat nestranně, nezávisle, objektivně, bez sledování vlastního prospěchu, uvážlivě a podle jejich nejlepšího vědomí a svědomí. Každý porotce je písemně vázán dohodou o mlčenlivostí ohledně hlasování tak, aby výsledky před vyhlášením vítězů neunikly na veřejnost.

  8. Porotci soutěže jsou povinni předcházet situacím, které by mohly ohrozit důvěru v jejich nestrannost, nezávislost, objektivnost a spravedlivost, a ve kterých by byli vystaveni možnému střetu svých osobních zájmů s těmito zásadami a principy.

  9. V případě střetu zájmů či potenciálnímu střetu zájmů ohledně konkrétního projektu mají porotci soutěže povinnost ohlásit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu pořadateli soutěže a porotě. V kategorii, kde má porotce soutěže tento střet zájmů či potenciální střet zájmů, nesmí bez souhlasu zbytku poroty o tomto projektu hlasovat či hlasování jakkoli ovlivňovat.

  10. Pokud se prokáže, že porotce soutěže porušil jakýkoli bod tohoto etického kodexu, bude z hlasování v rámci soutěže Best of Realty vyloučen.